Foreningen

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk

Referater

Referater fra årsmøter og tidligere generalforsamlinger legges her.

Det avholdes vanligvis et halvårsmøte på høsten og et årsmøte/generalforsamling i april. På disse møtene diskuteres økonomi og planene fremover.

Vedtekter

Sist endret ved årsmøte 19. april 2018.

1. Navn

Forenings navn er Bitraf, som er en forkortelse for Bitraffineriet.

2. Formål

Bitraf har som formål å opprettholde et sosialt miljø og være en møteplass for kreativ bruk av datamaskiner og elektronikk, samt verktøy og andre maskiner foreningen har tilgjengelig.

3. Organisasjon

3.1. Styret

Styret består av åtte medlemmer. Antallet kan reduseres ned til tre medlemmer dersom det ikke finnes nok kandidater.

Styret velges av årsmøtet. Ved gjentatt stemmelikhet vinner den yngste kandidaten. Man behøver ikke å være på årsmøtet for å bli valgt inn i styret.

Styret er til enhver tid vedtaksdyktig så lenge et simpelt flertall av styremedlemmene er enige.

Alle styrevedtak skal publiseres permanent på http://bitraf.no/foreningen/styrevedtak. Alle stemmer skal loggføres med fullt navn.

Styremedlemmer kan trekke seg. Styret kan vedta å forsterke seg selv.

3.2. Årsmøtet

Årsmøtet holdes i løpet av april. Styret må sende ut innkalling minst 14 dager før årsmøtet, og denne må inneholde en saksliste.

Alle har møterett til årsmøtet. Kun personer som var medlemmer før innkallingen til årsmøtet har stemmerett. Man må være til stede på årsmøtet for å avgi stemme.

Møteleder avgjør hvordan stemmer avgis. Endring av vedktektene krever 2/3 flertall.

Alt kan vedtas på årsmøtet. I tillegg må følgende saker alltid behandles på årsmøtet:

  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsberetning med regnskapstall
  • Godkjenning av årsberetning
  • Valg av nytt styre

Referat fra årsmøtet skal gjøres tilgjengelig på http://bitraf.no/foreningen/arsmote senest 72 timer etter årsmøtet.

3.3. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte kan sammenkalles av styret eller etter krav fra minimum 50% av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte er gyldig etter samme regler som for ordinært årsmøte.

På ekstraordinært årsmøte behandles kun saker som står i innkallingen.

4. Medlemskap

Styret vedtar regler for medlemskap.

Det er 18-års grense for å være på Bitraf alene. Mindreårige er alltid velkommen, men en ansvarlig voksen må være sammen med dem.

5. Styrets rettigheter og plikter

To styremedlemmer har i fellesskap signaturrett.

Styret skal etterstrebe at medlemmene har tilgang til relevant utstyr, og tilrettelegge for aktiviteter.

Styret velger et styremedlem til kasserer.

6. Oppløsing

Årsmøtet kan ved 2/3 flertall vedta å avholde oppløsende årsmøte. Det oppløsende årsmøte avholdes minst 42 dager etter vedtaket. Endelig vedtak om oppløsning må fattes av oppløsende årsmøte med minst 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal foreningens midler realiseres, og overskuddet doneres til Free Software Foundation.